За нас

ОП „Зооветеринарен комплекс”

Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс“ е създадено с Решение № 203, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 г.

гр. Пловдив, ул. „Пазарджишко шосе“ 4- ти километър

032/966-184
email: zvk_plovdiv@abv.bg
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2957.717929926033!2d24.707353815889757!3d42.15632252920113!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14acd193b941ca4d%3A0xb01ae36df8b61627!2sComplex+4+Kilometar!5e0!3m2!1sen!2sbg!4v1533645657508

Предприятието осъществява дейността си въз основа на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Зооветеринарен комплекс” към община Пловдив, приет с решение № 203, взето с протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

Предприятието има за предмет следните дейности:
– улов на безстопанствени кучета на територията на Община Пловдив;
– улов на безстопанствени кучета на територията на други общини;
– обработка на заловени безстопанствени кучета във ветеринарната клиника;
– настаняване на безстопанствени кучета в стационара;
– грижа за настанените в стационара животни;
– ветеринарномедицинско обслужване на животните, настанени във ветеринарната клиника и стационара на комплекса;
– събиране на трупове на умрели кучета и котки на територията на Община Пловдив;
– упояване и улавяне на кучета по искане на стопанина им или по заявки на заводи, фабрики, предприятия, хотели и други, в които няма общинско участие;
– хранене на животните;
– почистване на клетките, поддържане и почистване на прилежащата територия;
– превантивни ветеринарни грижи за здравното състояние на животните с цел предотвратяване на заболявания, дистрес и нараняване;
– Лечение на болни животни.

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.